basket
Dodaj swoje ulubione obiekty, aby je wygodnie przeglądać
Znajdź obiekt

Regulamin

Regulamin strony internetowej rodzinawhotelu.pl

§ 1

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki, zasady i sposób świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej rodzinawhotelu.pl (dalej „Strona Internetowa” lub „Strona”) oraz korzystania z tych usług przez użytkowników.

 2. Niniejszy dokument stanowi regulamin w znaczeniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r., poz. 1030 ze zm.) (dalej „Ustawa”). Regulamin dostępny jest z możliwością wydrukowania na Stronie Internetowej.

 3. Usługi na Stronie Internetowej świadczone są przez Wiolettę Hamerską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „Etirez Wioletta Hamerska”, z siedzibą przy ul. Kwidzyńskiej 1A, 04-695 Warszawa, NIP: 9521360929, REGON: 142167603, adres e-mail: etirez@etirez.pl (dalej „Usługodawca”).

§ 2

RODZAJE, ZAKRES I ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Usługodawca świadczy na rzecz użytkowników za pośrednictwem Strony Internetowej następujące usługi na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), których wykonywanie następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywaniem danych, przy czym dane te są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego (dalej „Usługi”):

1) umożliwianie korzystania z formularza kontaktowego

 1. usługa formularza kontaktowego polega na umożliwieniu użytkownikowi wysyłania za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej wiadomości do Usługodawcy;

 2. w celu skorzystania z usługi formularza kontaktowego użytkownik wypełnia formularz udostępniony na Stronie, podając wymagane dane, i przesyła wypełniony formularz drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu;

 3. rezygnacja z usługi formularza kontaktowego możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania wiadomości do Usługodawcy;

2) newsletter

 1. usługa wysyłania newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej:

a) powiadomienia o nowych informacjach zamieszczonych w ramach Strony Internetowej, i/lub

b) informacji handlowych wysyłanych przez przedsiębiorców – podmioty trzecie - za pośrednictwem Usługodawcy;

 1. w celu skorzystania z usługi wysyłania newsletter użytkownik powinien wskazać swój adres poczty elektronicznej i zaakceptować otrzymywanie newsletter na Stronie Internetowej, wykorzystując w tym celu formularz kontaktowy udostępniony przez Usługodawcę na Stronie;

 2. newsletter przesyłany jest przez Usługodawcę do wszystkich użytkowników, którzy dokonali subskrypcji zgodnie z punktem (ii) powyżej;

 3. użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi newsletter.

2. Usługi świadczone są na rzecz użytkowników nieodpłatnie; umowa w zakresie świadczenia Usług jest zawierana w momencie podania przez użytkownika danych na Stronie Internetowej umożliwiających rozpoczęcie świadczenia Usług, stosownie do ust. 1 powyżej.

3. Umowa w zakresie świadczenia Usług może być wypowiedziana przez każdą ze stron w każdej chwili, bez wskazania przyczyn, ze skutkiem natychmiastowym, poprzez:

 1. przesłanie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy pocztą elektroniczną na adres mailowy drugiej strony;

 2. zaprzestanie świadczenia Usług na rzecz użytkownika przez Usługodawcę w przypadkach określonych w Regulaminie.

4. Użytkownikowi przysługuje ponadto prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, w terminie 10 dni od jej zawarcia, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

5. Po rozwiązaniu lub odstąpieniu od umowy, wszystkie informacje dotyczące użytkownika są niezwłocznie usuwane z baz danych Usługodawcy.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany rodzaju, zakresu i sposobu świadczenia wybranych Usług z ważnych przyczyn, w szczególności zmian organizacyjnych i zmian zakresu prowadzonej przez Usługodawcę działalności, o czym użytkownicy zostaną powiadomieni w sposób właściwy dla dokonywania zmian Regulaminu.

7.Usługodawca zastrzega sobie ponadto prawo zamieszczania na Stronie Internetowej treści o charakterze reklamowym i marketingowym, dotyczących produktów i usług osób trzecich.

§ 3

ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

1.Korzystanie z Usług dostępnych na Stronie Internetowej może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie, do przestrzegania których Użytkownik zobowiązuje się wpisując swoje dane wymagane zgodnie z ustawieniami na Stronie.

2. Strona Internetowa dostępna jest 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.

3.Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu informatycznego lub teleinformatycznego, mogących powodować przejściowe utrudnienia lub brak możliwości korzystania z Usług. Terminy i planowany czas wykonywania takich prac będą publikowane na Stronie z odpowiednim wyprzedzeniem, za wyjątkiem przypadków szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, w których Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych w celu przywrócenia bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

4. Dostęp do informacji o zmianach sposobu i zakresu świadczenia Usług oraz aktualnych informacji, do przekazywania których Usługodawca jest zobowiązany na podstawie artykułu 6 Ustawy, możliwy będzie poprzez Stronę Internetową.

5. Usługodawca jest zobowiązany do otrzymania zgody użytkownika, stosownie do ust. 6 poniżej, na wysyłanie drogą elektroniczną informacji handlowej w rozumieniu Ustawy na podany adres elektroniczny użytkownika.

6. Informację handlową w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy uważa się za zamówioną, jeżeli użytkownik wyraził zgodę poprzez aktywację usługi wysyłania newsletter stosownie do § 2 ust. 1 punkt 2) ppkt (ii) Regulaminu.

7. Podany przez użytkownika w toku rejestracji adres elektroniczny wykorzystywany będzie wyłącznie do przesyłania zamówionych informacji oraz do kontaktu z użytkownikiem w związku ze świadczeniem Usług za pośrednictwem Strony Internetowej.

8. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej bądź zmodyfikować swoje dane dostępowe oraz dane udostępnione przez użytkownika na Stronie Internetowej, poprzez wysłanie informacji w tym zakresie na adres mailowy: etirez@etirez.pl.

9. Użytkownik zobowiązuje się do niedostarczania do systemów teleinformatycznych Usługodawcy treści niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, naruszających dobra osobiste osób trzecich, dobre obyczaje lub uzasadniony interes Usługodawcy. W przypadku naruszenia powyższych zobowiązań Usługodawca ma prawo natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usług.

10. Użytkownik przy korzystaniu ze Strony Internetowej nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, formę, strukturę ani mechanizmy działania Strony.

11. Użytkownik uprawniony jest do korzystania ze Strony wyłącznie na użytek osobisty. Niedopuszczalne jest korzystanie ze Strony w celu prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej lub marketingowej użytkownika.

§ 4

WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy obejmują:

(i)    dostęp do sieci Internet;

(ii)    dostęp do witryn WWW - przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu „cookies”;

(iii)    możliwość odbierania wiadomości pocztą elektroniczną - posiadanie konta email.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące po stronie użytkownika, które uniemożliwiają mu korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną.

§ 5

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

DOTYCZĄCE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Reklamacje odnośnie świadczenia Usług drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem, w tym problemów technicznych, można składać w formie elektronicznej, na adres mailowy etirez@etirez.pl, lub pisemnej, na adres Usługodawcy wskazany w § 1 ust. 3 Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie i dane kontaktowe Użytkownika oraz wskazanie podstaw reklamacji wraz z uzasadnieniem.

2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania przez Usługodawcę.

§ 6

ODPOWIEDZIALNOŚĆ. ZGŁASZANIE NARUSZEŃ

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:

1) niewykonania lub nienależytego wykonania Usług spowodowanego przez osoby trzecie (w szczególności dostawców łączy telekomunikacyjnych, energii elektrycznej oraz operatorów telekomunikacyjnych);

2) niemożliwości lub utrudnień w korzystaniu ze Strony Internetowej, wynikających z przyczyn leżących po stronie użytkownika, w szczególności z powodu niezgodnych z prawem lub postanowieniami Regulaminu działaniami lub zaniechaniami użytkownika.

2. W przypadku, gdy użytkownik lub jakakolwiek inna osoba lub podmiot uzna, że treści publikowane na Stronie Internetowej naruszają ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje lub obowiązujące przepisy prawa, powinien powiadomić Usługodawcę o takim możliwym naruszeniu. Po otrzymaniu powiadomienia, Usługodawca będzie uprawniony do usunięcia ze Strony Internetowej takich treści.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim winien być interpretowany.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie z przyczyn organizacyjnych oraz z przyczyn dotyczących zmiany zasad prowadzenia działalności. Użytkowników Strony obowiązuje Regulamin w wersji aktualnie dostępnej na Stronie. 

3. Wszelkie spory związane z zawarciem Umowy oraz ze świadczonymi Usługami rozstrzygane będą przez sądy powszechne według właściwości ogólnej.

 

 

HPR - ogólnopolski program certyfikacji obiektów hotelowych dla rodzin

Hotel Przyjazny Rodzinie to ogólnopolski program certyfikujący obiekty hotelowe dla rodzin. Celem programu jest weryfikacja, ocena i promocja obiektów hotelowych, tworzących atrakcyjne warunki wypoczynku i pobytu dla rodzin z dziećmi w różnym wieku. Każdy obiekt, który spełnia nasze kryteria otrzymuje certyfikat, który jest rekomendacją dla rodziców, aby mieli pewność, że to miejsce jest sprawdzone.

Hasło programu: "Filozofia gościnności dla wyjątkowych gości."

W ciągu 14 lat oceniliśmy i przyznaliśmy certyfikaty ponad 815 obiektom hotelowym. Przejechaliśmy 547.074 km w tym czasie, aby dotrzeć do audytowanych hoteli, które ocenia ponad 50 osób z Kapituły HPR.

Obecnie trwa już 15. edycja 2023/2024.

Organizator – Etirez Violetta Hamerska